خرپای فلزی

فرآیند تولید خرپاي فلزي

خرپاي فلزي تيرچه شامل دو رشته ميلگرد در قسمت پايين و يك رشته ميلگرد در قسمت بالاست كه توسط ميلگردهاي مارپيچي از طريق اتصال نقطه جوش طبق مراحل ذيل به هم متصل مي شوند.

1- اپراتور ميلگردهاي اصلي را به صورت شاخه‌اي درون ريلهايي كه در دستگاه اتوماتيك تعبيه شده است ، جاگذاري مي‌نمايد و ميلگردهايي كه زيكزاك خواهند شد به صورت رول در محل تعبيه شده قرار خواهند گرفت.

 

2- عمليات جوش دادن اعم از جوش هارموني يا تحريك يكباره در دستگاه انجام مي شود و در ابتدا 2 اتوگاني كه در بالا قرار دارند، ميلگرد اصلي بالايي را به ميلگردهاي زيكزاكي در 2 رأس ميلگرد هاي زيكزاكي جوش مي دهد. بدين معنا كه در يك زمان، 2 رأس ميلگردهاي زيكزاكي چپ و راست به ميلگرد اصلي بالا جوش داده مي شود.

3- پس از اتمام جوشكاري، سيستم جلوبرنده، مجددا سيستم را به جلو مي برد تا نقاط جديد مورد نظر جوشكاري در مقابل اتوگان هاي بالا قرار گيرد. با اين حركت همچنين نقاط جوشكاري جانبي در مقابل اتوگان هاي دوبل كه در جوانب تيرچه بلوك قرار دارد، قرار مي گيرد.

4- عمليات جوشكاري نقاط جانبي تيرچه بلوك(جوش ميلگردهاي زيكزاكي به ميلگردهاي جانبي) انجام مي شود. البته قبل از اين كار جكي كه در بالا قرار دارد (سيستم كلمپ بالا) با حركت به سمت پايين ، روي ميلگرد اصلي بالا فشار اعمال مي كند تا ميلگردهاي اصلي پاييني كه در كنار ميلگردهاي زيكزاكي در ريل مخصوص قرار دارند ، در كنار يكديگر مقيد شوند.

5- براي برش تيرچه بلوك ها از يك دستگاه قيچي هيدروليكي استفاده شده است. پس از برش تيرچه بوسيله جك پراني كه بر روي ميز محصول در نظر گرفته شده است ، تيرچه به پالت مخصوص انداخته مي شود.