آگهی ثبت مشخصات سهامداران

احتراما"با عنايت به تصميم هيات مديره مبني بر عملي نمودن افزايش سرمايه تفويض شده بتاريخ 28 / 2 / 1398  بدينوسيله از کليه سهامداران محترمي که تا کنون اقدام به ارسال مشخصات خود ننموده اند درخواست مي گردد به منظور تسريع و تسهيل در ارسال گواهي نامه حق تقدم سهام نسبت به تکميل مشخصات سهامداري خود در سایت www.marjankar.ir (در منو سهامداران- فرم ثبت مشخصات سهامداران) اقدام نمایند.

لینک ثبت نام : http://marjankar.ir/index.php/2014-05-18-22-24-16/2017-06-17-10-31-59