آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) ثبت شده به شماره 1156 گرگان

و شناسه ملی 10700073536

بدینوسیله  از کلیه سهامداران محترم شرکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 8 / 11 / 1397  در محل باشگاه بانک سپه به نشانی: تهران خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی باشگاه بانک سپه برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

ضمنا" از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد جهت اخذ برگه ورود به جلسه یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

ب- دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 / 9 / 1397

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

5-  تعیین پاداش  و حق حضور اعضای هیات مدیره

6- سایر موارد